Bani Suraim 礼拜时间

YE / Omran / Bani Suraim

Bani Suraim 朝拜方向

N E S W

Bani Suraim 朝拜方向

指南针方向: 322°
Bani Suraim, Omran 朝拜方向: 指南针方向: 322° 真实方向: 324.2° 地磁偏角: -2.2°
# 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼 伊斯兰历
同一礼拜时间的附近地方

Bani Suraim

Bayt Khalīl, (Bayt Khalil) 礼拜时间
Al Mirbāḩ, (Al Mirbah) 礼拜时间
Bayt Radmān, (Bayt Radman) 礼拜时间
Aţ Ţawq, (At Tawq) 礼拜时间
As Sabī‘, (As Sabi`) 礼拜时间
Al Ḩayd, (Al Hayd) 礼拜时间
Bayt al Lamūt, (Bayt al Lamut) 礼拜时间
Aş Şan‘ānīyah, (As San`aniyah) 礼拜时间
Banī Ghallāb, (Bani Ghallab) 礼拜时间
Al Madhāyah, (Al Madhayah) 礼拜时间
Bayt Shalwān, (Bayt Shalwan) 礼拜时间
Al Mawsim 礼拜时间
Al Jawārīd, (Al Jawarid) 礼拜时间
Al Masbaḩ, (Al Masbah) 礼拜时间
Bayt ash Shām, (Bayt ash Sham) 礼拜时间
Bayt al Ḩaḑūrī, (Bayt al Haduri) 礼拜时间
Wā‘iz̧, (Wa'iz) 礼拜时间
Al Ghayl 礼拜时间
Al Qā‘, (Al Qa') 礼拜时间
Al Ḩadabah, (Al Hadabah) 礼拜时间
Bayt az Zurfah 礼拜时间
As Sirār, (As Sirar) 礼拜时间
Bayt az Zanīn, (Bayt az Zanin) 礼拜时间
Bayt Luţf Allāh, (Bayt Lutf Allah) 礼拜时间
Al Ḩanakah, (Al Hanakah) 礼拜时间
Banī Ḩawmī, (Bani Hawmi) 礼拜时间
Qaryat al Qāsim, (Qaryat al Qasim) 礼拜时间
Al Khaz̧īrah, (Al Khazirah) 礼拜时间
Al ‘Ufayrah, (Al `Ufayrah) 礼拜时间
Bayt al A‘ḑib, (Bayt al A'dib) 礼拜时间
Bayt Qishţah, (Bayt Qishtah) 礼拜时间
Bayt Mas‘ad, (Bayt Mas'ad) 礼拜时间
Al Ḩalal, (Al Halal) 礼拜时间
Bahmān, (Bahman) 礼拜时间
Ad Dār, (Ad Dar) 礼拜时间
Bayt Aḩmad al Ḩājj, (Bayt Ahmad al Hajj) 礼拜时间
Bayt Jābir, (Bayt Jabir) 礼拜时间
Bayt Khamāsh, (Bayt Khamash) 礼拜时间
Darb ‘Ubayd, (Darb 'Ubayd) 礼拜时间
Al Qāsim, (Al Qasim) 礼拜时间
Bayt al Jaḩsharī, (Bayt al Jahshari) 礼拜时间
Bayt al Jabal 礼拜时间
Bayt Radmān, (Bayt Radman) 礼拜时间
Qayhamah 礼拜时间
Maḩall Qirfān, (Mahall Qirfan) 礼拜时间
Al Mahāşir, (Al Mahasir) 礼拜时间
Bayt al Manjidī, (Bayt al Manjidi) 礼拜时间
Bayt ar Rā‘ibī, (Bayt ar Ra'ibi) 礼拜时间
Aş Şal‘ah, (As Sal'ah) 礼拜时间
Bayt Abū Aḩmad, (Bayt Abu Ahmad) 礼拜时间
Al Qiflah 礼拜时间
Al Ghawl 礼拜时间
Bayt Mishnāş al A‘lá, (Bayt Mishnas al A'la) 礼拜时间
Al Quwayrah 礼拜时间
Banī Nāshir, (Bani Nashir) 礼拜时间
Al Ḩawārith, (Al Hawarith) 礼拜时间
Bayt al Jaḩmah, (Bayt al Jahmah) 礼拜时间
Bayt Sha‘lān, (Bayt Sha'lan) 礼拜时间
Bayt al ‘Ulaywah, (Bayt al 'Ulaywah) 礼拜时间
Bayt Marāhibah, (Bayt Marahibah) 礼拜时间
Bayt al Ḩusaynī, (Bayt al Husayni) 礼拜时间
Aḑ Ḑuwayḩah, (Ad Duwayhah) 礼拜时间
Al Jawārīn, (Al Jawarin) 礼拜时间
Jumdān, (Jumdan) 礼拜时间
Bayt Mir‘ī, (Bayt Mir'i) 礼拜时间
Darb al ‘Anz, (Darb al `Anz) 礼拜时间
Bayt Kamāl, (Bayt Kamal) 礼拜时间
Bayt al Bāshah, (Bayt al Bashah) 礼拜时间
Bayt ‘Aţayfah, (Bayt `Atayfah) 礼拜时间
Bayt as Sabī‘ī, (Bayt as Sabi`i) 礼拜时间
Bayt al Ḩanash, (Bayt al Hanash) 礼拜时间
Bayt az Za‘kirī, (Bayt az Za`kiri) 礼拜时间
Bayt Da‘būsh, (Bayt Da`bush) 礼拜时间
Bayt Ghābiq, (Bayt Ghabiq) 礼拜时间
Bayt Ja‘shān, (Bayt Ja'shan) 礼拜时间
Bayt Maţī‘, (Bayt Mati') 礼拜时间
Bayt Ḩātim, (Bayt Hatim) 礼拜时间
Qaryat Wādi‘ah, (Qaryat Wadi`ah) 礼拜时间
Ḩamrān, (Hamran) 礼拜时间