Bauchi State 礼拜时间

NG / Bauchi / Bauchi State

Bauchi State 朝拜方向

N E S W

Bauchi State 朝拜方向

指南针方向: 65.9°
Bauchi State, Bauchi 朝拜方向: 指南针方向: 65.9° 真实方向: 65.4° 地磁偏角: 0.5°
# 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼 伊斯兰历
同一礼拜时间的附近地方

Bauchi State, Bauchi