Oio Region 礼拜时间

GW / Oio / Oio Region

Oio Region 朝拜方向

N E S W

Oio Region 朝拜方向

指南针方向: 79.9°
Oio Region, Oio 朝拜方向: 指南针方向: 79.9° 真实方向: 72.3° 地磁偏角: 7.6°
# 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼 伊斯兰历
同一礼拜时间的附近地方

Oio Region, Oio, Regiao de Oio, Região de Oio

Cai 礼拜时间
Cudana 礼拜时间
Morés, (Mores) 礼拜时间
Santambato 礼拜时间
Bijine 礼拜时间
Mansodé, (Mansode) 礼拜时间