Beyla Prefecture 礼拜时间

GN / Nzerekore / Beyla Prefecture

Beyla Prefecture 朝拜方向

N E S W

Beyla Prefecture 朝拜方向

指南针方向: 74.9°
Beyla Prefecture, Nzerekore 朝拜方向: 指南针方向: 74.9° 真实方向: 69.1° 地磁偏角: 5.8°
# 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼 伊斯兰历
同一礼拜时间的附近地方

Beyla Prefecture, Beyla, Prefecture de Beyla, Préfecture de Beyla, Region Administrative de Beyla, Région Administrative de Beyla

Lamadédougou, (Lamadedougou) 礼拜时间
Yérédougou, (Yeredougou) 礼拜时间
Fakourounou 礼拜时间