Irschen 礼拜时间

AT / Carinthia / Irschen

Irschen 朝拜方向

N E S W

Irschen 朝拜方向

指南针方向: 127.5°
Irschen, Carinthia 朝拜方向: 指南针方向: 127.5° 真实方向: 130.2° 地磁偏角: -2.7°
# 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼 伊斯兰历
同一礼拜时间的附近地方

Irschen

Leppen 礼拜时间
Obere Drassnitz 礼拜时间
Untere Drassnitz 礼拜时间
Irschen 礼拜时间
Drassnitz 礼拜时间
Schrottenberg 礼拜时间
Schörstadt, (Schoerstadt) 礼拜时间
Glatschach 礼拜时间
Hintergassen 礼拜时间
Weneberg 礼拜时间
Suppersberg 礼拜时间
Griebitsch 礼拜时间
Rosenberg 礼拜时间
Stresweg 礼拜时间
Gailbergbach 礼拜时间
Rittersdorf 礼拜时间
Nörenach, (Noerenach) 礼拜时间
Potschling 礼拜时间
Mötschlach, (Moetschlach) 礼拜时间
Griebitsch 礼拜时间
Oberdrauburg 礼拜时间
Mokarspitze 礼拜时间
Strieden 礼拜时间
Simmerlach 礼拜时间
Gröfelhof, (Groefelhof) 礼拜时间
Zwickenberg 礼拜时间
Suppersberg 礼拜时间
Mokarspitze 礼拜时间
Rittersdorf 礼拜时间
Potschling 礼拜时间
Zwickenberg 礼拜时间
Scharnik 礼拜时间
Gröfelhof, (Groefelhof) 礼拜时间
Leppen 礼拜时间
Irschen 礼拜时间
Hintergassen 礼拜时间
Pflügen, (Pfluegen) 礼拜时间
Stein 礼拜时间
Gursgentörl, (Gursgentoerl) 礼拜时间
Doblbach 礼拜时间
Drassnitz 礼拜时间
Schörstadt, (Schoerstadt) 礼拜时间
Simmerlach 礼拜时间
Stein 礼拜时间
Scharnik 礼拜时间
Obere Drassnitz 礼拜时间
Untere Drassnitz 礼拜时间
Glatschach 礼拜时间
Rosenberg 礼拜时间
Nörenach, (Noerenach) 礼拜时间
Weneberg 礼拜时间
Glatschach 礼拜时间
Obere Drassnitz 礼拜时间
Untere Drassnitz 礼拜时间
Nörenach, (Noerenach) 礼拜时间
Stresweg 礼拜时间
Gursgentörl, (Gursgentoerl) 礼拜时间
Drassnitz 礼拜时间
Schrottenberg 礼拜时间
Gailbergbach 礼拜时间
Mötschlach, (Moetschlach) 礼拜时间
Pflügen, (Pfluegen) 礼拜时间
Oberdrauburg 礼拜时间